رانین صنعت گستر

 

   

 

صنایع کاشی و سرامیک

ردیف

شرح

توضیحات

سال ساخت

 

کاشی شیرکوه

تابلوهای فشار ضعیف

1395

1

شرکت صنایع سنگ یزد آذرین

طراحی و ساخت تابلوهای  MCCو روشنایی وتوزیع اصلی

1394

2

شرکت کاشی خاطره

طراحی و ساخت کلیه تابلوهای مجتمع

1394

3

شرکت کاشی ایفا سرام

تابلوهای فشارمتوسط

1394

4

شرکت کاشی خاطره کویر

تابلوی کنترل کامل خط لعاب

1393

5

شرکت کاشی ایفا سرام

تابلوهای فشارضعیف طرح توسعه

1393

6

شرکت کاشی کاژه

تابلو فشارضعیف فیکس

1393

7

شرکت کاشی شیرکوه

تابلوهای فشار متوسط ، توزیع اصلی وبانکهای خازن

1389

8

شرکت کاشی کاژه

تابلوهای فشار متوسط ، توزیع اصلی خازن

1389

9

شرکت عمرانی یزد باف

تابلوهای فشار متوسط ، توزیع اصلی خازن

1389

10

شرکت فراز کنترل -کاشی پرسپولیس

مشارکت در ساخت کلیه تابلوهای مجتمع

1389

11

شرکت سفال بام

تابلوهای فشارمتوسط ، توزیع اصلی خازن، MCC و روشنایی

1388

12

طرح توسعه شرکت کاشی یزد

کلیه تابلوهای طرح توسعه شرکت

1388

13

سنگ اورست

طراحی و ساخت کلیه تابلوهای مجتمع

1387

14

شرکت کارآرا

طراحی و ساخت کلیه تابلوهای مجتمع

1386

15

شرکت صنایع سنگ پارس

طراحی و ساخت کلیه تابلوهای مجتمع

1386

16

شرکت پارس سنگ شرق

طراحی و ساخت کلیه تابلوهای مجتمع

1386

17

طرح توسعه شرکت کاشی یزد

طراحی و ساخت تابلوی فشار متوسط پست C2

1384

18

شرکت سارا لعاب میبد

طراحی و ساخت تابلوی کنترل خط – توزیع- بانک خازن

1384

19

شرکت مینا لعاب میبد

طراحی و ساخت تابلوی کنترل خط – توزیع و بانک خازن

1384

20

شرکت لعاب امید

طراحی و ساخت کلیه تابلوهای مجتمع

1384

21

طرح توسعه شرکت کاشی ارچین میبد

طراحی و ساخت تابلوی توزیع 2000A

1383

22

شرکت لعاب ایساتیس

طراحی و ساخت تابلوی کنترل خط – توزیع- بانک خازن

1383

23

شرکت آفتاب نشان میبد

تابلوهای فشار متوسط ، توزیع اصلی خازن، MCC و روشنایی

1382

24

شرکت گرانیت آریا

تابلوهای فشار متوسط ، توزیع اصلی خازن، MCC و روشنایی

1381