رانین صنعت گستر

 
 

بیمارستانی

ردیف

شرح

توضیحات

سال ساخت

1

بیمارستان نیروی دریایی بندرعباس شرکت ابنیه گستر

تابلوهای فشارضعیف و فشارمتوسط

98-1397

2

بیمارستان گلستان شرکت آژند

تابلوهای فشارضعیف

1396

3

بیمارستان گلستان شرکت آژند

تابلوهای فشارضعیف

1395

4

بیمارستان نیروی دریایی شرکت ابنیه گستر

تابلوهای فشارضعیف

1395

5

بیمارستان میناب شرکت ساباط

کلیه تابلوهای مجتمع

1393

6

بیمارستان بهمن شرکت ساختمانی آژند

کلیه تابلوهای فشارمتوسط و فشار ضعیف

1393

7

بیمارستان شهید محمدی بندرعباس

ساخت تابلوهای توزیع-ایزوله اطاق عمل ، HVAC و MCC و توزیع

1389

8

بیمارستان کیش

ساخت تابلوهای توزیع،ایزوله اطاق عمل ، MCC و توزیع

1388

9

ساختمان صنایع غذا و دارو بندرعباس

کلیه تابلوهای مجتمع

1388

10

بیمارستان تفت

تابلوهای  موتورخانه و روشنایی

1381