رانین صنعت گستر

    

 

صنعت نساجی

ردیف

شرح

توضیحات

سال ساخت

1

شرکت کویرسمنان

تابلوهای فشار ضعیف

1395

2

شرکت زرین تکس

تابلوهای  M.V و فشار ضعیف

1395

3

شرکت الیاف گستر

تابلوهای  M.V و فشار ضعیف و بانکهای خازنی

1393

4

چاپ وتکمیل پارچه یزد الوان

تابلوهای  M.V و فشار ضعیف و بانکهای خازنی و کیوسک فشارمتوسط

1393

5

شرکت تارا ریس

تابلوهای  M.V و فشار ضعیف و بانکهای خازنی

1391

6

چاپ وتکمیل شیوا نساج

تابلوهای  M.V و فشار ضعیف و بانکهای خازنی

1390

7

شرکت پتروپلی استر

تابلوهای  M.V و فشار ضعیف و بانکهای خازنی

1390

8

شرکت گوهر چاپ

طراحی و ساخت تابلوهای M.V و MCC و توزیع

1389

9

شرکت نگارینه

طراحی و ساخت تابلوهای L.V و تابلوهای M.V

1389

10

شرکت کویر سمنان

طراحی و ساخت تابلوهای طرح توسعه

1389

11

شرکت لاد ایران

تابلوهای  M.V و فشار ضعیف و بانکهای خازنی

1389

12

شرکت الیاف پارس

تابلوهای فشار ضعیف توزیع ، بانک خازن

1388

13

شرکت شیوا نساج

تابلوهای فشار ضعیف توزیع ، بانک خازن

1388

14

شرکت بافندگی خجسته

تابلوهای فشار ضعیف توزیع

1388

15

شرکت قیام نخ

طراحی و ساخت تابلوهای M.V

1388

16

شرکت پارس نخ

طراحی و ساخت تابلوهای M.V و MCC و توزیع

1387

17

شرکت کویر سمنان

طراحی و ساخت تابلوهای M.V

1386

18

شرکت مهدی بافت

طراحی و ساخت تابلوهای M.V

1386