رانین صنعت گستر

جهت تسهیل امر ارتباط با مشتریان و رسیدگی فوری به شکایات مشتریان ، شرکت رانین صنعت در سال 96  اقدام به استانداردسازی سیستم  ارائه خدمات پس از فروش نموده است. در این راستا اقدامات ذبل انجام گردید:

- آموزش استاندارد مربوطه به پرسنل مرتبط با امر شکایات مشتریان؛

- ایجاد کانالهای ارتباطی جدید محتص به خدمات پس از فروش جهت تسهیل و تسریع ارتباط با مشتری؛

- بازنگری مستندات  سازمانی و طراحی فرمهای مربوطه.

 

امید است با توجه مستمر به امر کیفیت و ارائه حدمات پس از فروش سریع قادر باشیم رضایت مشتریان گرامی را افزایش دهیم.