رانین صنعت گستر

 

 

پروژه های نیروگاه های پراکنده

ردیف

نام پروژه

مشتری

سال

1

نیروگاه پراکنده در یزد

انرژی پرسیا

1396

2

نیروگاه پراکنده در تهران

پویان افزار

1396

3

نیروگاه پراکنده در تهران

پویان افزار

1395

4

نیروگاه پراکنده در تهران

پویان افزار

1395