رانین صنعت گستر

 شرکت رانین صنعت گستر  بعنوان

 
واحد نمونه صنعتی استان یزد در سال 1397
 
انتخاب گردید. 
 کسب این  افتخار برای دومین بار طی سه سال اخیر  را  به کلیه همکاران ارجمند تبریک گفته و  از کلیه پرسنل زحمتکش سازمان  با  زحمات و نوآوریهای آنان زمینه ساز کسب این موفقیت گردیدند صمیمانه تقدیر و تشکر میکنیم.